Szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. BEVEZETÉS

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a csikipihenokert.hu és regeszetimuzeum.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Régiségbúvár Egyesület által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A táborokra, erdei iskolára, bármely nemű szolgáltatásra történő Jelentkezési/Megrendelőlap lap benyújtásának feltétele, hogy Szülő, Megrendelő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Szülő, Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Táborozó, Fogyasztó számára az ÁSZF releváns részeit elmagyarázza.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat Ön veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést Ön adja le, úgy Ön lesz a szerződő fél. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést az Ön megbízásából egy harmadik személy (a továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e Önt.

A foglalás elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozata hiányában Ön és a Szolgáltató között nem jön létre szerződés.

Jelen ÁSZF rendelkezései 2018. április 1. napján léptek hatályba. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF jogszabályi keretek közötti módosítására. A Szolgáltató az aktuális módosításról rövid felhívás formájában a nyitóoldalon tájékoztatja Önt.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Az online foglalási rendszer használatához szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben kezeli és használja fel. Az Adatvédelmi Szabályzat a következő linken érhető el: https://www.csikipihenokert.hu/home/adatkezelesi-szabalyzat/

Üzemeltetői adatok:
 1. Cégnév: Régiségbúvár Ifjúsági és Kultúrális Egyesület
 2. Székhely: 2040, Budaörs, Virág utca 6
 3. Adószám: 18693221113
 4. Email: csikipark@gmail.com
 5. Telefonos elérhetőség: +36 30 549 8840
 6. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-143207/2018.
2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

1. Fogyasztó:  az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, aki igénybe veszi az online és offline foglalási rendszert.

2. Vállalkozás: aki fogyasztókat érintő tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

3. Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

4. Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

5. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

6. Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

7. Szülő: Szolgáltató által szervezett táborokra és programokra jelentkező gyermek törvényes képviselője.

8. Táborozó: Szolgáltató által szervezett programokon (táborok, erdei iskola, foglalkozás, rendezvény, tanfolyam) részt vevő személy.

9. Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek; Szolgáltató, Szülő, Táborozó és a programokat megrendelő személy (pedagógus, programszervező, fogyasztó) együttesen.

10. Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen Szolgáltató az árut eladásra kínálja.

3. Szabályzat célja

Az szabályzat célja, hogy meghatározza a Szolgáltató és a Felek között létrejövő szolgáltatások igénybévételének feltételét. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján nyújtott táborok, programok, erdei iskola, rendezvények, csapatépítő tréningek, szállás, konferencia valamint tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására terjed ki. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Szülő, Táborozó és a szervezett programok Megrendelői, Fogyasztói (a továbbiakban együttesen: Felek).

Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a hatályos jogszabályok előírása szerint a honlap nyitó oldaláról elérhető módon, annak hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével teszi közzé, a felhasználók számára elmenthető és kinyomtatható formátumban.

4.   Szolgáltatások megrendelése, szerződéskötés

A Szolgáltató által szervezett „napközis” vagy „bentlakásos” táborokra, erdei iskola és erdei óvóda valamint osztálykirándulás programra csak a www.csikipihenokert.hu honlapon kitölthető Jelentkezési lappal lehet jelentkezni. A felek között a szerződés a honlapon található Jelentkezési lap Szülő, Pedagógus általi kitöltését követően a Szolgáltató által küldött visszaigazolással jön létre. A Felek között ilyen módon létrejött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A Szolgáltatás a Jelentkezési lapon kiválasztott tábort, erdei iskola programot jelenti. Az egyes táborok és programok pontos kezdő időpontját, időtartamát, az azokon nyújtott szolgáltatások meghatározását, és a részvételi díj összegét a Szolgáltató honlapján közzétett nyári tábor tájékoztató és erdei iskola tájékoztató tartalmazza.

A Szolgáltató által szervezett erdei iskola és egyéb oktatási, programjára, rendezvényre és egyéb szolgáltatásra való Megrendelési Lap kitöltésével vagy írásbeli igény benyújtásával lehet jelentkezni, mely visszaigazolása után, írásban megkötött szerződésnek minősül. A részvételi díj összegét, programok részletes leírását a csikipihenokert.hu vagy a regeszetimuzeum.hu oldalon közzétett tájékoztató, illetve az árajánlat foglalja magában.

A szóban leadott foglalás és megállapodás nem minősül szerződéskötésnek, illetve ilyen módon a szerződés módosítása sem lehetséges. Az időjárás függvényében a programváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja.

5. Szolgáltatás díja, fizetés módja

A Szolgáltatás vételára a Jelentkezési/Megrendelő lapon, az árajánlaton és a szolgáltatások részletes leírásánál feltüntetett díj.

A Jelentkezési/Megrendelő lap kitöltését követően Szolgáltató e-mail útján megküldi Szülő részére a díjbekérőt, amely tartalmazza a pontos fizetési határidőt és a fizetési lehetőségekre vonatkozó tudnivalókat. A fizetési határidő a díjbekérő megküldését követő 8. nap, de legkésőbb a tábor kezdetét megelőző 5. nap.

A részvételi díjat a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján, az abban foglalt fizetési határidőig, átutalással, csekken vagy személyes befizetéssel kell megfizethetni.

A bankfiókban történő személyes befizetés, csekk, illetve az átutalás során a közlemény rovatában fel kell tüntetni:

 • táborozás esetében a gyermek nevét és tábor időpontját;
 • erdei iskola foglalkozáson a megrendelő iskola/csoport nevét és a részvétel dátumát;
 • egyéb szolgáltatás, rendezvény esetén a megrendelő cég/személy nevét és a program teljesítésének napját.

Az ennek elmulasztásából vagy az azonosító szám, név, dátum hibás feltüntetéséből eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a jelentkező viseli.

A részvételi díj teljesítésének a pontos összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás időpontja minősül.

Bankszámlaszám: Régiségbúvár Egyesület – UniCredit Bank: 10918001-00000053-09090000

A Jelentkezési lap kitöltését követően a lemondásra a Szülő/Megrendelő jogosult, amelyet írásban tehet meg e-mail vagy postai küldemény útján.

A fizetési határidő be nem tartása esetén Szolgáltató a megrendelést lemondottnak tekinti.

A jelentkezés lemondása esetén a tábor kezdőnapját megelőző:

 • a tábor megkezdése előtti 7. napig a teljes költséghozzájárulás visszatéríthető,
 • a tábor kezdőnapján történő lemondás esetén a teljes vételár 100%-a illeti meg Szolgáltatót lemondási díj címen, betegség esetén orvosi igazolás felmutatásával a teljes költség visszatéríthető.
 • A táborozás időtartama alatt történő betegség esetén, a tábor költséghozzájárulását időarányosan tudjuk visszatéríteni.
 • A tábor kezdőnapján történő lemondás esetén a teljes vételár 100%-a illeti meg Szolgáltatót lemondási díj címen.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes tájékoztatás alapján a szolgáltatást részben vagy egészben megváltoztassa vagy a jelentkezést indokolt esetben visszamondja, amelyről a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, ésszerű határidőben tájékoztatja a Szülőt, Megrendelőt. Ebben az esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést Szülő, Megrendelő nem támaszthat.

6. A Felek jogai és kötelezettségei

Szolgáltató köteles a Szerződésben és a foglalt szolgáltatást teljesíteni, a programváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja.

A Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szolgáltató nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.

Táborozó, fogyasztó a programokban résztvevő köteles betartani a táborok, programok alkalmával kihirdetett házirendben foglaltakat.

Táborozó köteles betartani a táborozás, erdei iskola során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülője felelős. A Szolgáltató által szervezett táborokon és programokon a Táborozó saját felelősségére vesz részt.

Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:

 • Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;
 • Táborozó nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket;
 • Táborozó a társaival, Szolgáltatóval vagy annak alkalmazottaival durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, illetve fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
 • Szülő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.

A táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó Szülője köteles megtéríteni. Több Táborozó által közösen okozott ilyen kárért az érintett Szülők egyetemlegesen felelnek.

Táborozónak az őt ért kárt kötelessége azonnal jelenteni a tábor vezetőjének, és minden szükséges információt a rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset tisztázásához szükséges.

Az egyes táborok helyszínén az értékes tárgyak és a készpénz megőrzésével kapcsolatos információkat Szolgáltató a helyszínen ismerteti, azonban a nem ilyen módon elhelyezett értéktárgyak biztonságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szülő köteles Szolgáltatót előzetesen tájékoztatni a Táborozó egészségügyi állapotáról és problémáiról. A felvilágosítás elmaradása esetén az ebből eredő kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szolgáltató jogosult a táborokon és a programokon a Táborozókról, Résztvevőkről fénykép, illetve mozgókép felvételt készíteni, amelyet a későbbiek során marketing célra felhasználhat annak közösségi oldalain.

A regisztráció, megrendelés során megadott személyes adatok kezelése az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak szerint történik.

7. Problémabejelentés

Amennyiben a felhasználónak akár a honlap üzemelésével vagy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban észrevétele, panasza van, úgy azt postai levél útján, Szolgáltató székhelyére címezve jelentheti be, amely cím az alábbi: 2040, Budaörs, Virág utca 6.

Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a panasz a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos, abban az esetben a kivizsgálás során Szolgáltató beszerzi a szükséges információkat a tanfolyamon vagy a táboron résztvevő egyéb személyektől a történtek rekonstruálása érdekében. Erről Szolgáltató készít egy részletes jelentést, amelyben ismerteti a panasz kivizsgálásnak menetét, és érdemben reagál a panaszban előadottakra. Amennyiben a panasz kezelésével nem elégedett, úgy az itt felsorolt szervekhez fordulhat.

A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a szolgáltatóval – ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltetést. A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták. Az eljárás iránti kérelmet a fogyasztó benyújthatja a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti testülethez, illetve fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes szervhez.

A jogvita esetén Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Cím:                  1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefon:           06-1-269-0703

Fax:                  06-1-269-0703

E-mail cím:       pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap:             http://www.panaszrendezes.hu/

A békéltető testületekkel kapcsolatban további információhoz juthat a http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html oldalon.

Call Now Button