Adatkezelési szabályzat

Régiségbúvár Egyesület Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzata

A Régiségbúvár Egyesület (székhelye: 2040 Budaörs, Jókai utca 9/b, Adószám: 18693221113) mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.csikipihenokert.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak) és Tájékoztató (AVAKASZT) alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, programokra való jelentkezéssel és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen AVAKASZT rendelkezéseit.

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi és kézi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg.

Az oldal használata és a programokra való jelentkezés során az alábbi személyes adatok kerülhetnek megadásra: név (a szülő és a gyermek neve), telefonszám, gyermek kora, e-mail cím, lakcím, TAJ szám és táborokban való részvételhez szükséges egészségügyi állapot.

NYILATKOZAT FÉNYKÉP- ÉS VIDEOFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ

A gyermek törvényes képviselőjeként tudomásul veszem, hogy a Csiki Pihenőkert nyári táborában a résztvevőkről fénykép, hang és videofelvétel készülhet a programok keretén belül. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ezeknek a Csiki Pihenőkert nyilvánosan elérhető internetes oldalaira történő feltöltéséhez, továbbá a Csiki Pihenőkert népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – promóciós célokra történő felhasználásához, valamint ennek során a felvételek, mint személyes adatok kezeléséhez és tárolásához. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A részletes Adatvédelmi szabályzatot itt töltheti le:

Share Button